GROPIUS GRANARY PROJECT

[FOR EN SCROLL DOWN]


Nasza historia / Nasza motywacja

Od połowy lat 90-tych wraz z grupą przyjaciół pracowaliśmy nad serią multidyscyplinarnych efemerycznych projektów o nazwie Arden2-Utopia i Curie City. Były to małe, niezależne warsztaty, wystawy i performance zarówno w środowisku miejskim, jak i podmiejskim, gdzie mieliśmy okazję zaangażować się i ułatwić dialog pomiędzy lokalnymi społecznościami artystycznymi a odizolowanymi, często marginalizowanymi grupami. Inspirowaliśmy się różnorodnymi eksperymentami, takimi jak Bauhaus, Black Mountain College, Rural Studio i the Woman’s Building. Kiedy w 2021 roku, po ponad dwudziestu latach niezależnej praktyki, dowiedzieliśmy się o sprzedaży Spichlerza Gropiusa i jego zagrożonym statusie dziedzictwa, pomyśleliśmy o próbie utworzenia, po raz kolejny, różnorodnej koalicji. Mieliśmy nadzieję stworzyć samowystarczalny ekosystem kulturalny w wiejskim krajobrazie, poza zbyt konkurencyjną i zbyt gentryfikowaną sceną kulturalną miasta.

W maju 2021 roku Zarząd Fundacji Warsaw Bauhaus podjął decyzję o zakupie zabytkowego spichlerza, będącego realizacją pierwszego projektu architektonicznego Waltera Gropiusa. Zaprojektowany na wczesnym etapie kariery budynek użytkowy, nosi już pierwsze znamiona charakterystycznych elementów stylu późniejszego twórcy Bauhausu. Dla nas Spichlerz jest symbolicznym punktem wyjścia do stworzenia przez Fundację przyszłego Muzeum Utopii i Architektury, Międzynarodowego Centrum Rezydencyjnego dla artystów, studentów i badaczy, które chcemy rozwijać przy współpracy z lokalnymi twórcami i regionalistami. Korzystając z historii budynku i widząc w nim pierwszy krok do międzynarodowej kariery Gropiusa, chcemy aby przestrzenie Spichlerza były otwarte dla młodych artystów, architektów i działaczy społecznych, stawiających pierwsze kroki w swoich dziedzinach.

HISTORIA

Spichlerz to przykład wczesno modernistycznego budynku gospodarczego w zespole folwarcznym, o wysokich wartościach artystycznych i historycznych. Mieszczący się w Jankowie w woj. zachodniopomorskim (okolice Drawska Pomorskiego) obiekt stanowi jeden z unikatowych projektów Waltera Gropiusa na Pojezierzu Drawskim. Spichlerz wybudowany został w 1906 r. wg. planu założyciela Bauhausu, który zaprojektował również folwarczną kuźnię, pralnię i budynki mieszkalne. Był to jeden z pierwszych projektów młodego architekta (rodzaj „praktyki zawodowej”), które zrealizowane zostały w okolicach Drawska Pomorskiego. Spichlerz zlokalizowany jest w centrum wsi, w zachodniej części dawnego podwórza folwarcznego (przy granicy parku); obecnie stanowi jedyny element historycznej zabudowy folwarcznej. Po 1945 r. spichlerz był użytkowany przez miejscowy PGR, z przeznaczeniem na magazyn zboża i nawozów. Nieremontowany, z czasem wyłączony z użytkowania, popadł w ruinę, mimo wpisania do rejestru zabytków w 1977 roku.

PRZYSZŁOŚĆ

W 2004 r. obiekt został przejęty przez Gminę Drawsko Pomorskie, zabezpieczony i częściowo wyremontowany. W wyniku przetargu przeprowadzonego w maju 2021 roku, opiekunką spichlerza została Joanna Klass – założycielka i obecna prezeska Fundacji Warsaw Bauhaus, która ma wobec budynku następujące plany:

„Od dawna interesuje nas partnerskie połączenie codzienności, wspólnoty z możliwościami kulturotwórczym różnych dziedzin takich jak architektura, wzornictwo, sztuka, teatr, taniec, muzyka, rzemiosło, etnografia i muzealnictwo. Interesuje nas kontekst Bauhausu, Black Mountain College i podobnych awangardowych eksperymentów współtworzenia. W tym roku pracowaliśmy nad stworzeniem wspólnotowego miejsca o roboczej nazwie: Muzeum Utopii. Gdy dowiedzieliśmy, że Spichlerz zaprojektowany przez samego Waltera Gropiusa jest wystawiony do przetargu – zrozumieliśmy, że praca młodego architekta, który później stał się twórcą Bauhausu, jest najbardziej odpowiednim kontekstem do stworzenia właśnie takiego Muzeum pod tymczasową nazwą: Muzeum Architektury i Utopii”

Nowa funkcja dla Spichlerza Waltera Gropiusa jest też ostatnią szansą na ocalenie budynku od zniszczenia. Równolegle z procesem rewitalizacji zabytku oraz jego bezpośredniego otoczenia uruchomiliśmy proces aktywizowania i organizowania społeczności wokół tego miejsca.

OTWARTOŚĆ

Podążając za ideami zawartymi w myśli Bauhausu, ale też wynikającymi z dotychczasowwej praktyki artystycznej i społecznej Fundacji, chcemy włączyć do współtworzenia Spichlerza i Muzeum Utopii osoby mieszkające w okolicy zabytku (Janowo, Drawsko Pomorskie); twórców, praktyków i teoretyków kultury (historycy sztuki, architektury, architekci), a także studentów i studentki architektury, nauk społecznych i kierunków artystycznych.

Pomorze Zachodnie jest terenem szczególnym pod względem swojej historii i wynikającego z niej braku zakorzenienia społeczności w lokalnej kulturze i dziedzictwie materialnym. Na skomplikowane, powojenne losy regionu nakłada się dziedzictwo PRL-u i transformacji lat 90-tych. Od powstania i upadku PGR-ów, przez związany z tym wzrost bezrobocia, aż po brak perspektyw zarobkowych i społecznych. Otwierając Spichlerz na mieszkańców lokalnych społeczności, łącząc ich doświadczenie z rezydującymi architektami i artystami, chcemy stworzyć podwaliny pod głębokie więzi społeczne, które w globalnym świecie mają dla nas szczególne znaczenie i potencjał. Dlatego też przywracaniu pamięci o architekturze tego regionu będzie towarzyszyć proces integrowania społeczności wokół kulturowego dziedzictwa oraz tworzenie i wzmacnianie relacji w samej społeczności.

Wykorzystując turystyczny potencjał regionu (również międzynarodowy) wynikający z unikatowości środowiska przyrodniczego, chcemy wzmocnić go o wymiar kulturowy i edukacyjny w postaci nowatorskich, interdyscyplinarnych i inkluzywnych organizacji oraz projektów. Mające miejsce 26 września 2021 roku wydarzenie „SpotKANIE InteGRAcyjne przy Spichlerzu” było pierwszym etapem w długofalowym procesie rewitalizacji architektoniczno-społecznej Spichlerza, zmierzającym do zachowania historycznej zabudowy oraz nadania jej nowej, kulturotwórczej funkcji. Już niedługo zaprosimy lokalną, ogólnokrajową i międzynarodową publiczność do współtworzenia kolejnych wydarzeń. Do zobaczenia!


Informacje o wydarzeniu SpotKANIE InteGRAcyjne przy Spichlerzu Waltera Gropiusa.The Gropius Granary Project

Our History / Our Motivation

Since mid 1990ties together with a group of friends we had worked on an on-going series of multidisciplinary ephemeral projects called Arden2-Utopia and Curie City. These were small, independent workshops, exhibitions, and performances both in urban and suburban settings where we had an opportunity to engage and facilitate a dialogue between local art communities and isolated, often marginalized groups. We were inspired by diverse experiments such as Bauhaus, Black Mountain College, Rural Studio and the Woman’s Building. When in 2021, after over twenty years of independent practice, we learned about Gropius Granary sale and its endangered heritage status, we thought about trying to form, once again, a diverse coalition. We hoped to create a self-sustaining cultural ecosystem in rural landscape outside overly competitive and overly gentrified cultural scene of the city.

The granary is an example of an early modernist farm building of high artistic and historical value, part of a farmstead located in the village of Jankowo in the province of Zachodniopomorskie (near Drawsko Pomorskie). The building, designed by Walter Gropius (the creator of Bauhaus), is a highly unique landmark in the area of Drawskie Lakeland. The granary was built in 1906, together with a farm forge, a laundry, and residential buildings, all designed by Gropius. It was one of the first projects of the young architect (an „apprenticeship” of sorts) to be implemented in the vicinity of Drawsko Pomorskie. The granary is located in the center of the village, in the western part of the former farmstead bordering a park; it is the only element of the historic farm buildings to have survived. After 1945, the granary was utilized by a local state-owned farm collective as a grain and fertilizer warehouse. Although, it has featured in the register of architectural heritage as a landmark since 1977, lacking any renovations it was decommissioned after a time time and fell into disrepair. In 2004, the granary was taken over by the Drawsko Pomorskie Township, secured and partially renovated.

As a result of an auction conducted in May 2021, Joanna Klass became the new caretaker of the granary. Klass, founder and current president of the Warsaw Bauhaus Foundation, says of the plans for the building:

“For a long time, we have been interested in the partnership connection of everyday life community with culture-creating opportunities in various fields such as architecture, design, art, theater, dance, music, craftsmanship, ethnography and museology. We are interested in exploring the possibilities of Bauhaus, Black Mountain College and similar avant-garde experiments of co-creation. This year we have been working on creating a community place with a working name: the Utopia Museum. When we found out that the Granary designed by Walter Gropius himself was put up for auction, we realized that the work of a young architect who later became the founder of Bauhaus was the most appropriate space for creating such a museum, under the provisional name of the Museum of Architecture and Utopia.”

This new function for Walter Gropius’ Granary is primarily its last chance to save the building from destruction. Along with the process of revitalizing the landmark and its immediate surroundings, activation and organization of the community around the place is planned – a community that includes locals living in the vicinity of the landmark (the village of Janow, the township of Drawsko Pomorskie), culture makers, theoreticians and practitioners of culture (historians of art, architecture, architects), students of architecture and Social Sciences. West Pomerania, due to its particular ruptures of historical communities in the aftermath of World War 2, presents a special challenge in the lack of identification with local custom and material heritage by the present communities. The complicated, post-war fate of the region overlaps with the legacy of the People’s Republic of Poland and the harsh transformation of the 1990s: first the rise and then fall of state-owned collective farms and the related increase in unemployment and lack of economic prospects. Therefore, restoring the memory of the architecture of this region must be accompanied by the process of integrating the community around the cultural heritage and facilitating and strengthening relationships within the community itself. The tourist potential of the region stemming from the unspoiled beauty of the natural environment (including international tourism with the proximity of the border with Germany) should be strengthened by the cultural and educational dimension in the form of innovative, interdisciplinary and inclusive institutions and organizations. This project is the first stage in the long-term process of architectural and social revitalization of the Granary, aimed at preserving the historic buildings and giving it a new, culture-engendering function.

the level of structural damage -the impact of the fertilizers stored in the granary
the ground floor hsowing its full state of disrepair

despite the damage to the external structure the wood is very well preserved

English translation of the above article:

LokalnyReporter.pl

August 9, 2021

The granary in Janków has a new owner. A development plan is in place!

The Drawsko Pomorskie Township has sold the historic building of the Granary in Janków in an open auction. The decision has caused controversy in the local community. The Township had owned the building, which was in need of renovation for many years, since 2004. Renovating the building in accordance with recommendations of the Provincial Conservator of Historical Landmarks would have expended vast financial resources. So a decision was made to sell. The auction was held at the Drawsko Townhall [in May 2021]. The only party ready to buy the structure was Joanna Klass representing the Warsaw Bauhaus foundation. The new owner has extensive investment strategies regarding the renovation of the building but, most importantly, distinct plans for the future function of this special place.

As Joanna Klass told us – after a long reflection, we decided to take part in the open auction with the hope of restoring the Granary to everyday life, bringing this landmark back to life for both the local community and the visitors, for whom the ideas of the founder of Bauhaus resonate. For a long time, we have been interested in the partnership connection of everyday life community with culture-creating opportunities in various fields such as architecture, design, art, theater, dance, music, craftsmanship, ethnography and museology. We are interested in exploring the possibilities of Bauhaus, Black Mountain College and similar avant-garde experiments of co-creation. This year we have been working on creating a community place with a working name: the Utopia Museum. When we found out that the Granary designed by Walter Gropius himself was put up for auction, we realized that the work of a young architect who later became the founder of Bauhaus was the most appropriate space for creating such a museum, under the provisional name of the Museum of Architecture and Utopia.

As our interlocutor emphasizes, the primary aim of the purchase was to save the building – first of all, we should try to save the building and rebuild it meeting all the conservation requirements. Serious funds are needed for this purpose and we will apply for various funds, not only from the EU grants. This is probably the last call to save the object. We would like to create a place that is close to the idea of ​​cooperation and co-creation in various fields of art and science.

FUTURE PLANS

Currently, the foundation is preparing various program proposals for the Granary space, including:

A. Exhibition Space

– Permanent exhibition:

Museum of Architecture and Utopia: Before and After Modernism (presentation of better and lesser known projects by artists such as Behrens, Wright, Le Corbusier, Nowicki, Aalto, Perriand, Rural Studio, Hadid, Ban, Piano and others) and of course a permanent exhibition about all stages of Gropius’ work: architect, educator, thinker and social activist.

– Temporary exhibitions

Presentation of exhibitions on interdisciplinary topics from the areas of: architecture, design, art, theater, dance, music, craftsmanship, ecology, ethnography, science and museology

B. Theater Space and Mini Auditorium

– Workshop room for theater, music and dance

C. Educational Activities Space

– Room for multidisciplinary activities

– Craft rooms (weaving, ceramics, graphics, carpentry)

– Bicycle workshop

– Recycling workshop

D. Community Space for Dialogue and Cooperation

– Cafeteria

– Reading Room – Library

– Common Room

E. “AiR” Space

– Residence rooms for artists, researchers and students (subject to the consent of the Conservator)


For the new owner, cooperation between the local community and history enthusiasts is very important – we greatly appreciate all activities aimed at expanding knowledge about architecture, design and multidisciplinary education, and therefore we intend to create an open program for cooperation with local authorities and the local community, e.g. activists and organizations propagating knowledge about Walter Gropius in the context of the history of architecture and design. We care deeply about the active participation of the local community as well as historical researchers in shaping the vision and program of the project through a series of joint public meetings and ongoing consultations.

The Warsaw Bauhaus is a multidisciplinary, collective (community) organism encompassing concerns of architecture, art, performance, dance and theater. They are group of artists, curators and cultural animators, who create projects deeply embedded in a social and historical context. They practice conscious openness and transparency in their activities. Following the ideas of Gropius, they believe that the areas of architecture and humanistic arts should reflect life itself, which implies in-depth knowledge of environmental, social, technical and artistic issues.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s