Warsaw Bauhaus

*a cooperative organism cultivating progressive reSearch alternatives to the Art World involving art, performance, architecture, music, theatre, psychoreogeography, pataphysics, ecology, living science, slow fluxus technology, etc

~ Less Ego More Eco ~


de(Re)gemerate Art.7 Exhibition in Curie City

Warsaw Bauhaus is an interdisciplinary, cross-activity, pro-diversity NGO collective based in capital of Poland. We’re an evolving organism working in many fields on local and International level, including and mixing: art, design, architecture, literature, craft, theatre, performance art, video, photography and many others. Our goal is to identify and deeply examine social, biological, political, technical and artistic aspects of life by arranging various curatorial situations and projects.

To learn more about who we are and what we do, check ABOUT.

Warsaw Bauhaus Team


Recreating Bauhaus performance in Curie City , dance : Tanz 23/24 (2021)

Email: curiecity@gmail.com

Tel. +48 609 807 730

/wawbauhaus

adres rejestrowy/register address:

ul. Solec 38/28; 00-394 Warszawa

KRS: 0000527418

NIP: 525-25-98-206

Nr rachunku bankowego: 59 1090 1870 0000 0001 4190 4232

Przy darowiznach prosimy o wpisywanie tytułu przelewu „Darowizna na cele statutowe”


STATUT FUNDACJI

Warsaw Bauhaus

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Warsaw Bauhaus i zwana jest dalej Fundacją

§ 2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3
1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Organem nadzoru nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5
1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 5 sierpnia 2014r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Cele i zasady działalności statutowej.

§ 6
Celem Fundacji jest:
Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej, w tym teatru, tańca, muzyki, dizajnu, architektury oraz performance;
Wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
Wspieranie twórców z wszystkich pokoleń, zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz służących rozwojowi kultury;
Wspieranie inicjatyw lokalnych i globalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
Wspieranie projektów naukowych i badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z naukami humanistycznymi i szeroko rozumianą kulturą;
Propagowanie nowatorskich działań z zakresu zarządzania kulturą;
Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi, administracją publiczną, oddolnymi ruchami miejskimi oraz biznesem odpowiedzialnym społecznie w Polsce i zagranicą
Edukacja kulturalna i artystyczna, zwłaszcza w jej innowacyjnych formach;
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz postaw obywatelskich poprzez kulturę.

§ 7
1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie:
organizowanie przedsięwzięć związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki, w tym akcji artystycznych, spektakli teatralnych, koncertów i wystaw twórców polskich i zagranicznych;
działania edukacyjne;
działania upowszechniające wytwory kultury, w tym warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, debaty, spotkania;
działania mające na celu integrację polskich i zagranicznych środowisk twórczych, w tym wizyty studyjne, rezydencje, wspólne projekty, podejmowanie współpracy projektowej z zagranicznymi placówkami kulturalnymi.
działania związane z upowszechnianiem nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą;
działania wydawnicze.
współdziałania z innymi podmiotami mającymi podobne cele statutowe lub misje

Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w ramach działności odpołatnej jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i podmiotów zbieżną z jej celami.

§ 8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

III. Majątek fundacji

§ 9
Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym o wartości 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

dotacji, grantów i subwencji;
darowizn;
spadków, zapisów;
zbiórek publicznych;
majątku fundacji;
inwestycji finansowych, w tym odsetek i lokat bankowych;
świadczeń przekazywanych przez podmioty gospodarcze;
działalności odpłatnej pożytku publicznego.

3. Przychody Fundacji są przeznaczane na cele statutowe.
4. Fundacja może przyjmować środki finansowe zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz zawierać umowy dożywocia.

IV. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) rozporządzanie majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Doradczej
h) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu;
i) podejmowanie uchwał o połączeniu i likwidacji Fundacji.

§ 12
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób. W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes, Prezeska, Członkowie i Członkinie Zarządu.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład Zarządu powołuje odchodzący Zarząd.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
śmierci członka Zarządu;
rezygnacji złożonej na piśmie;
pisemnego odwołania z pełnienia funkcji jednomyślną decyzją przez Fundatorów.
W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Zarządu nowego Członka Zarządu – powołują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

§ 13
1. Pracami Zarządu kieruje Prezeslub Prezeska lub upoważniony przez niego pisemnie inny Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.

§ 14
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności 2/3 składu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa/Prezeski .
3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

§ 15
Oświadczenie woli, w tym w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes/Prezeska jednoosobowo;
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie.

V. Rada Doradcza zwana dalej Radą

§ 16
1.Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.
2. Rada składa się z 3 do 12 członków.
3. Członków Rady powołuje Zarząd na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
śmierci członka Rady;
rezygnacji złożonej na piśmie;
odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd lub na wniosek 2/3 składu Rady.
5. Do kompetencji Rady należy:
a) doradzanie w programie bieżącej działalności Fundacji
b) proponowanie nowych celów statutowych;
c) wizerunkowe reprezentowanie Fundacji w życiu publicznym, szczególnie medialnym
merytoryczne opiniowanie projektów Fundacji

§ 17
Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd w miarę potrzeby.

VI. Postanowienia końcowe statutu Fundacji

§ 18
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością 2/3 głosów wszystkich członków.

§ 19
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 20
Zarząd może jednogłośnie postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

§ 21
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 5 sierpnia 2014r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.