Contact

FUNDACJA WARSAW BAUHAUS

adres rejestrowy/siedziba: ul. Solec 38/28

00-394 Warszawa

Miejsce działań artystycznych Curie City: ul. Tamka 36

00-394 Warszawa

Kontakt: tel. 609 807 730

mail: curiecity@gmail.com

KRS: 0000527418

NIP: 525-25-98-206

Nr rachunku bankowego: 59 1090 1870 0000 0001 4190 4232

Przy darowiznach prosimy o wpisywanie tytułu przelewu „Darowizna na cele statutowe”

STATUT FUNDACJI
Warsaw Bauhaus

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Warsaw Bauhaus i zwana jest dalej Fundacją

§ 2
Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 3
1. Fundacja działa na terytorium Polski, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4
Organem nadzoru nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5
1. Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 5 sierpnia 2014r. i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Cele i zasady działalności statutowej.

§ 6
Celem Fundacji jest:
Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej, w tym teatru, tańca, muzyki, dizajnu, architektury oraz performance;
Wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
Wspieranie twórców z wszystkich pokoleń, zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych oraz służących rozwojowi kultury;
Wspieranie inicjatyw lokalnych i globalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych;
Wspieranie projektów naukowych i badawczych poświęconych zagadnieniom związanym z naukami humanistycznymi i szeroko rozumianą kulturą;
Propagowanie nowatorskich działań z zakresu zarządzania kulturą;
Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi i artystycznymi, administracją publiczną, oddolnymi ruchami miejskimi oraz biznesem odpowiedzialnym społecznie w Polsce i zagranicą
Edukacja kulturalna i artystyczna, zwłaszcza w jej innowacyjnych formach;
Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz postaw obywatelskich poprzez kulturę.

§ 7
1. Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności niedochodowej w zakresie:
organizowanie przedsięwzięć związanych z promocją, upowszechnianiem i prezentacją kultury i sztuki, w tym akcji artystycznych, spektakli teatralnych, koncertów i wystaw twórców polskich i zagranicznych;
działania edukacyjne;
działania upowszechniające wytwory kultury, w tym warsztaty, wykłady, seminaria, konferencje, debaty, spotkania;
działania mające na celu integrację polskich i zagranicznych środowisk twórczych, w tym wizyty studyjne, rezydencje, wspólne projekty, podejmowanie współpracy projektowej z zagranicznymi placówkami kulturalnymi.
działania związane z upowszechnianiem nowatorskich rozwiązań w zakresie zarządzania kulturą;
działania wydawnicze.
współdziałania z innymi podmiotami mającymi podobne cele statutowe lub misje

Powyższe działania mogą być prowadzone zarówno w ramach działności odpołatnej jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3.Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i podmiotów zbieżną z jej celami.

§ 8
Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

III. Majątek fundacji

§ 9
Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe przekazane przez Fundatorów w akcie fundacyjnym o wartości 1000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:

dotacji, grantów i subwencji;
darowizn;
spadków, zapisów;
zbiórek publicznych;
majątku fundacji;
inwestycji finansowych, w tym odsetek i lokat bankowych;
świadczeń przekazywanych przez podmioty gospodarcze;
działalności odpłatnej pożytku publicznego.

3. Przychody Fundacji są przeznaczane na cele statutowe.
4. Fundacja może przyjmować środki finansowe zarówno z kraju, jak i z zagranicy oraz zawierać umowy dożywocia.

IV. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, zarządza jej majątkiem i reprezentuje na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) rozporządzanie majątkiem Fundacji;
e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Doradczej
h) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany statutu;
i) podejmowanie uchwał o połączeniu i likwidacji Fundacji.

§ 12
Zarząd Fundacji składa się z 2 do 7 osób. W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes, Prezeska, Członkowie i Członkinie Zarządu.
Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Kolejny skład Zarządu powołuje odchodzący Zarząd.
Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:
śmierci członka Zarządu;
rezygnacji złożonej na piśmie;
pisemnego odwołania z pełnienia funkcji jednomyślną decyzją przez Fundatorów.
W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Zarządu nowego Członka Zarządu – powołują pozostali członkowie Zarządu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

§ 13
1. Pracami Zarządu kieruje Prezeslub Prezeska lub upoważniony przez niego pisemnie inny Członek Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. O posiedzeniu należy powiadomić w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich członków Zarządu nie później niż tydzień przed terminem posiedzenia. W sytuacjach nagłych posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 1.

§ 14
1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów przy obecności 2/3 składu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku gdy liczba głosów popierających jest równa liczbie głosów przeciwnych, o wyniku decyduje głos Prezesa/Prezeski .
3. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania tajnego.

§ 15
Oświadczenie woli, w tym w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe w imieniu Fundacji składają:
a) Prezes/Prezeska jednoosobowo;
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie.

V. Rada Doradcza zwana dalej Radą

§ 16
1.Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.
2. Rada składa się z 3 do 12 członków.
3. Członków Rady powołuje Zarząd na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w Radzie wygasa w przypadku:
śmierci członka Rady;
rezygnacji złożonej na piśmie;
odwołania z pełnienia funkcji przez Zarząd lub na wniosek 2/3 składu Rady.
5. Do kompetencji Rady należy:
a) doradzanie w programie bieżącej działalności Fundacji
b) proponowanie nowych celów statutowych;
c) wizerunkowe reprezentowanie Fundacji w życiu publicznym, szczególnie medialnym
merytoryczne opiniowanie projektów Fundacji

§ 17
Posiedzenia Rady zwołuje Zarząd w miarę potrzeby.

VI. Postanowienia końcowe statutu Fundacji

§ 18
Zarząd może podjąć uchwałę o zmianie niniejszego Statutu, w tym celów fundacji większością 2/3 głosów wszystkich członków.

§ 19
1. Zarząd może jednogłośnie postanowić o zlikwidowaniu Fundacji, gdy zachodzą ku temu przyczyny, tj. osiągnięte zostaną cele Fundacji lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. W wypadku likwidacji Fundacji na podstawie uchwały Zarządu, Zarząd podejmuje uchwałę o przekazaniu pozostających po likwidacji środków majątkowych organizacjom bądź instytucjom spełniającym cele zbliżone do celów Fundacji.

§ 20
Zarząd może jednogłośnie postanowić o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

§ 21
Statut niniejszy został ustalony przez Fundatorów zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 5 sierpnia 2014r. i staje się obowiązujący z chwilą zarejestrowania Fundacji.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s